اعضای تیم

تیم ما

علی مهرکیش

موسس مدرسه کسب و کار فردوسی

مصطفی مکارم

طراح مدل مدرسه کسب و کار

مریم پوراکبر

مدیر آکادمی کسب و کار فردوسی

سید علیرضا ضیائی

مسئول فنی

نرجس نیرومند

مسئول بخش دانش‌آموزی

علی نوروزی

مسئول بخش دانش‌آموزی

منتور ها و مربیان

دکتر ملیحه فرامرزی

پشتیبان آموزشی دوره های ایده پروری

فاطمه برات زاده

گوینده رادیو و مربی سخنوری

سجاد پورکیان

رییس هیئت مدیره شرکت ثمین دشت