تست کوپر اسمیت

آزمون عزت نفس کوپر اسمیت درباره پذیرش خود در برابر دیگران می باشد در واقع عزت نفس یعنی ارزشی که فرد برای خود در برابر دیگران قائل می شود می باشد. در این آزمون در مقابل جمله ای که شما را به همان صورتی که خودتان احساس می کنید هستید ،  پاسخ بلی و در غیر اینصورت پاسخ خیر بدهید.

نکات خیلی مهم

هر یک از عبارات زیر را به دقت بخوانید و بهترین گزینه را انتخاب کنید و لطفا تمام سوال ها را با صداقت پاسخ دهید.

سوال های تست را با دقت پاسخ دهید فقط یکبار امکان شرکت در تست وجود دارد.

برای مشاهده فرم ابتدا وارد شوید