پادکست های ویژه دانش آموزان المپیاد

تیم سازی – عطا عربشاهی

بوم کسب و کار -ملیحه فرامرزی

تفکر خلاق -ملیحه فرامرزی

بازاریابی و فروش – مرضیه ایزدپناه

خلاقیت – سجاد پورکیان

جذب سرمایه گذار – کیمیا رمضانی

تفکر طراحی – کیمیا رمضانی

طرح کسب و کار – کیمیا رمضانی