تست هالند

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ رﻏﺒﺖ ﻫﺎ و ﻋﻼﺋﻖ ﺷﻤﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﺷﻐﻠﯽ ﺗﻬﯿﻪ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ، ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎ، ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﺧﻮد ﺳﻨﺠﯽ ﻫﺎ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎرﻏﺒﺖ ﻫﺎ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎي ﺷﻤﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﺪ .درﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻻزم ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻟﻄﻔﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

نکته خیلی مهم

سوال های تست را با دقت پاسخ دهید فقط یکبار امکان شرکت در تست وجود دارد.

برای مشاهده فرم ابتدا در سایت وارد شوید